Όροι χρήσης

Η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ourbeloveds.com είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται υπό τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και να συναινέσει στην εφαρμογή τους, σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

Η επικοινωνία με το ourbeloveds.com απαιτεί την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στον οικείο χώρο αυτού και περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την μεταξύ μας επικοινωνία και την ομαλή λειτουργία του site, ενώ δεν θα ανακοινωθούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Ελευθέρως δε οι χρήστες μπορούν, εφ’ όσον διακόψουν την χρήση των υπηρεσιών του site, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν την διαγραφή των στοιχείων τους από την βάση δεδομένων μας. Στους χρήστες έχουμε δυνατότητα να γνωστοποιούμε στατιστικές πληροφορίες (reports) σχετικά με την επισκεψιμότητα του ourbeloveds.com, που σαφώς δεν θα περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η χρήση του ourbeloveds.com για τον χρήστη είναι εντελώς δωρεάν. Απαγορεύεται οιαδήποτε επέμβαση ή τροποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους χρήστες, ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι η αντιγραφή ή / και χρήση δεδομένων, εικόνων και λοιπών στοιχείων που προβάλλονται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται η χρήση του ourbeloveds.com για σκοπούς παράνομους, αντισυμβατικούς, ενάντιους στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη. Οι υπηρεσίες του site μας έχουν σκοπό μόνο την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που επιθυμούν να επικοινωνήσουν απόψεις, εικόνες, μηνύματα, ενώ δεν διαμεσολαβούμε καθ΄οιονδήποτε τρόπο. Η χρήση οιασδήποτε υπηρεσίας του ourbeloveds.com και αυτής της δημιουργίας καταχώρησης είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται ή τις καταχωρήσεις που κάνουν οι χρήστες μέσω του ourbeloveds.com. Ο τρόπος καταχώρησης γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την φόρμα που υπάρχει στον οικείο χώρο του ourbeloveds.com. Δεν εγγυώμεθα την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, ενώ παράλληλα διατηρούμε το δικαίωμα της τροποποίησης ή διακοπής προσωρινής ή οριστικής μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών άνευ σχετικής προειδοποιήσεως των χρηστών. Επίσης, δεν ευθυνόμεθα για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών του ιστοχώρου.

Ο χρήστης ευθύνεται έναντι ημών για κάθε ζημία που ενδεχομένως υποστούμε από την κακή ή ενάντια στους όρους του παρόντος ή του νόμου χρήση των υπηρεσιών εκ μέρους του. Οι ως άνω όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε με την δημοσιοποίησή τους στην παρούσα θέση αλλά και στις ανακοινώσεις του ourbeloveds.com και ισχύουν για όλους τους χρήστες.

Οι χρήστες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τους διαχειριστές για οποιοδήποτε αρνητικό στοιχείο υποπέσει στην αντίληψή τους, είτε αυτό περιλαμβάνει ανακριβή ή λάθος καταχώρηση, είτε παραπλανητικό ή ενάντια στα χρηστά ήθη ή / και στη δημόσια τάξη περιεχόμενο ή / και υλικό. Περαιτέρω, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να αρνηθούμε καταχώρηση εικόνων, μηνυμάτων κλπ. Οι ανωτέρω όροι διέπονται και συμπληρώνονται, όπου δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με το παρόν είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.